15.12.2017 - Zaproszenie do złożenia oferty

W związku z realizacją przez SA Chemicals Sp. z o.o. projektu pn.: „Wdrożenie wyników prac B+R celem wprowadzenia w firmie "SA Chemicals" innowacji procesowej, umożliwiającej wytwarzanie nowych i znacząco ulepszonych produktów grupy wyrobów octanów sodu” z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.4.4: Dotacje dla MŚP, Działania 3.4: Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, 3 Osi priorytetowej: Przedsiębiorcza Małopolska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

"Wykonanie instalacji przemiany fazowej z systemem rekuperacji w ramach modernizacji istniejącej infrastruktury technologicznej w celu wprowadzenie na rynek znacząco ulepszonych produktów z grupy octanów sodu."

Zapraszamy do złożenia oferty- zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym i załącznikami.

Script logo