REALIZACJA PROJEKTU ZE ŚRODKÓW UE

Nazwa beneficjenta:

SA Chemicals Sp. z o.o.

Tytuł projektu:

„Zakup i wykonanie usługi badawczo-rozwojowej związanej z rozwojem produktowym oraz procesowym grupy wyrobów octanów sodu”

Cele projektu:

Celem projektu jest pozyskanie wiedzy oraz przeprowadzenie badań nad nowymi typami produktu z grupy octanów sodu, ulepszonymi produktami oraz możliwymi zmianami procesowymi.

Planowane efekty:

Poprawa jakości ulepszonego produktu z uwagi na zmienne prędkości przemiany fazowej w zależności od temperatury i opracowania jakości farmaceutycznej octanu sodu, wprowadzenie nowego rodzaju produktu tj. di octanu sodu oraz wynikających z tego tytułu udoskonaleń technologicznych. Projekt przyczyni się do pozyskania nowej wiedzy technicznej, technologicznej oraz produktowej, a także umożliwi wprowadzenie do przedsiębiorstwa innowacji procesowej oraz innowacji produktowej, a co za tym idzie wdrożenia wyników prac w bieżącej działalności Beneficjenta.

Wartość projektu (całkowita): 35 099,28 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 25 682,40 PLN

Script logo